سلام
http://payamirani.sidonline.ir/files/AdvUserFile/266_Slid_2016-2-2-1-2-52-529.gif

جهت ثبت سایت شما در پست های سایت و پیوندها به لینک زیر مراجعه نمائید.
در خارج از ایین چارچوب امکان ثبت وجود ندارد

http://www.charrahi.ir/p-big-box